Privacybeleid


I. Wat is een privacybeleid?

Het Privacybeleid bestaat uit een reeks regels die tot doel hebben onze Gebruikers te informeren over alle aspecten van het proces van het verkrijgen, verwerken en beveiligen van hun Persoonsgegevens. Gegevensbescherming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG). Dit Beleid is bedoeld om te voldoen aan uw informatieverplichting op grond van Art. 13 AVG.

mygift.nl verzamelt op haar website geen naam of andere informatie over de identiteit van de Gebruiker. mygift.nl houdt bij vanaf welke domeinen mensen mygift.nl bezoeken en analyseert trendgegevens en statistieken. mygift.nl zal geen persoonlijke gegevens openbaar maken, zoals naam, achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer. Deze gegevens zijn alleen nodig om de bestellingen van onze klanten te verwerken en om klanten informatie te verstrekken over deze bestellingen.

II. Definities

Beheerder – De beheerder van uw persoonlijke gegevens is MGD Sp. z o.o. gevestigd in Warschau 03-885, ul. Książe Ziemowita 53, ingeschreven in het Nationaal Gerechtsregister onder nummer 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667, met een online winkel op mygift.nl. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Beheerder, per post op het adres van de statutaire zetel van de Beheerder of per e-mail op: info@mygift.nl

Persoonsgegevens - alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die de Website gebruikt.

Klant – iedere Gebruiker die een aankoop doet op de website mygift.nl.

Privacybeleid - dit document dat de basis, het doel en de principes definieert van de verwerking van Persoonsgegevens binnen de Website, noodzakelijk voor het elektronisch verlenen van Diensten door de Beheerder, evenals het opslaan van en toegang krijgen tot informatie op de eindapparaten van de Gebruiker gebruik van cookies.

Verwerking van persoonlijke gegevens - elke activiteit met betrekking tot persoonlijke gegevens, ongeacht of deze op een geautomatiseerde manier wordt uitgevoerd of niet, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, opnemen, organiseren, wijzigen, bekijken, gebruiken, delen, verwijderen of vernietigen .

Service – website beschikbaar op mygift.nl

Service of services - service of services die elektronisch worden geleverd door de websitebeheerder met behulp van apparaten voor elektronische verwerking en opslag van gegevens via de website.

Gebruiker - iedere natuurlijke persoon die de Website gebruikt, zowel een persoon die een account heeft op de Website als een persoon die de Website bezoekt zonder in te loggen op het account of zonder een account op de Website.
< br> Wet - Wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad 2018, item 1000).

AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (PB EU L 119, blz. 1).

Reglement – reglement van de website mygift.nl beschikbaar op het volgende adres:https://mygift.nl/reglement

III. Doeleinden en gronden voor het verwerken van persoonsgegevens

In overeenstemming met de reikwijdte van zijn werkzaamheden verwerkt de Beheerder de Persoonsgegevens van Gebruikers voor verschillende doeleinden, maar dit gebeurt altijd in overeenstemming met de wet. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor sommige of alle van de volgende doeleinden:

Browsen en gebruiken van het aanbod van de website - Persoonlijke gegevens verzameld over alle gebruikers die de website gebruiken (inclusief het IP-adres of andere identificatiegegevens en informatie verzameld via cookies - later in detail besproken in het privacybeleid), kunnen persoonlijke gegevens vormen Gegevens (vooral als deze een geregistreerde Gebruiker betreffen). Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt met het oog op het elektronisch verlenen van Diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder is de noodzaak van de verwerking om het contract uit te voeren in het kader van het verlenen van diensten via elektronische middelen.

Registratie, inloggen en onderhouden van een account op de website – Gebruikers die zich op de website registreren door een klantaccount aan te maken, worden gevraagd hun naam, achternaam en e-mailadres op te geven die nodig zijn om een ​​account aan te maken. Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het verlenen van Diensten met betrekking tot de registratie, het onderhoud en de werking van het account van de Klant op de Website. De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder is de noodzaak van de verwerking om het contract uit te voeren in het kader van het verlenen van diensten via elektronische middelen.

Het plaatsen van een bestelling, het sluiten en uitvoeren van verkoopovereenkomsten - het plaatsen van een bestelling door de Gebruiker op de Website impliceert de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens, zoals onder meer: naam, achternaam, afleveradres. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Ook vragen wij om uw e-mailadres, zodat wij u kunnen informeren over de status van uw bestelling. Om de bestelling van de Klant af te ronden en uit te voeren, worden persoonsgegevens verwerkt. Het verstrekken van gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig, maar noodzakelijk om de bestelling te voltooien en de bestelde goederen te leveren, en het niet verstrekken ervan resulteert in het onvermogen om een ​​bestelling te plaatsen (een verkoopovereenkomst sluiten). De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder is de noodzaak van de verwerking om het contract uit te voeren.

Elektronisch contactformulier – op de Website is het mogelijk om contact op te nemen met de Beheerder via een elektronisch contactformulier. Het gebruik van het formulier is vrijwillig, maar de beheerder vereist het verstrekken van persoonlijke gegevens (naam, achternaam, e-mailadres) die nodig zijn zodat de beheerder de aanvraag kan accepteren en afhandelen. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens heeft tot gevolg dat u het elektronische contactformulier niet kunt gebruiken. De wettelijke basis voor verwerking is het legitieme belang van de beheerder, dat bestaat uit het garanderen van een goede communicatie met gebruikers en het reageren op hun vragen.

Nieuwsbrief - Op de Website is het mogelijk om u te abonneren op de nieuwsbrief, waarbij u de Gebruiker een e-mailbericht stuurt (naar het door de Gebruiker opgegeven en geverifieerde e-mailadres) met marketinginhoud, inclusief informatie die is afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker. Voor het versturen van de nieuwsbrief heeft u toestemming nodig om commerciële informatie elektronisch te ontvangen. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, en het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Het opgeven van een e-mailadres is vrijwillig, maar noodzakelijk om de nieuwsbrief te ontvangen. De wettelijke basis voor verwerking is het legitieme belang van de beheerder, dat bestaat uit het promoten van zijn eigen bedrijf en goederen.

Een online chat voeren – Op de Website is het mogelijk gebruik te maken van de online chatdienst. Aan de Beheerder verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het onderhouden van de online chat, het voeren van een gesprek via online chat, inclusief het geven van antwoorden over de status van de bestelling. De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder is de noodzaak van de verwerking om het contract uit te voeren in het kader van het verlenen van diensten via elektronische middelen.

Sociale media - De Beheerder heeft profielen op sociale media: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest en verwerkt daarom persoonsgegevens van mensen die zijn profielen op sociale media bezoeken. Persoonsgegevens die aan de Beheerder worden verstrekt in verband met bezoeken aan het profiel van de Beheerder op sociale media worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van marketingactiviteiten, waarvan de rechtsgrond het legitieme belang van de Beheerder is, bestaande in de promotie van de onderneming en eigen goederen van de Beheerder. en diensten.

Uitvoering van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen - De wettelijke basis voor verwerking is de noodzaak van verwerking om te voldoen aan de wettelijke verplichting die aan de beheerder is opgelegd.

Verdediging tegen claims – De beheerder verwerkt de gegevens van gebruikers met als doel het verdedigen, vaststellen of nastreven van claims. De wettelijke basis voor de verwerking is het legitieme belang van de beheerder, dat bestaat uit de bescherming van zijn rechten.

IV. Verwerkingstijd van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens van Websitegebruikers worden verwerkt totdat het doel van de verwerking door de Beheerder is bereikt of totdat de betrokkene bezwaar maakt. In het geval van het vaststellen, onderzoeken of verdedigen tegen mogelijke claims, verwerkt de Beheerder de Persoonsgegevens van Websitegebruikers gedurende de periode die is gespecificeerd in de bepalingen over het instellen van claims en tot de voltooiing van eventuele procedures in dit verband.

In het geval dat Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken – naar eigen goeddunken. Als de Beheerder uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, maakt de intrekking ervan de verwerking van Persoonsgegevens tot op dat moment niet onwettig. Met andere woorden, totdat de toestemming wordt ingetrokken, heeft de Beheerder het recht om uw Persoonsgegevens te verwerken en heeft de intrekking van de toestemming geen invloed op de rechtmatigheid van de bestaande verwerking.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens en toestemming voor de verwerking ervan zijn volledig vrijwillig. Alle persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden alleen verwerkt voor de omvang en het doel dat hierboven is aangegeven.

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar Persoonsgegevens op elk moment bij te werken of volledig te verwijderen.

V. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Bij zijn activiteiten maakt de Beheerder gebruik van de hulp van andere entiteiten, wat vaak de overdracht van Persoonsgegevens vereist. Daarom kunnen de persoonlijke gegevens van gebruikers worden overgedragen aan de volgende ontvangers:

IT-systeembeheerders, entiteiten zoals banken en betalingsoperatoren, entiteiten die boekhoudkundige, juridische, audit- en adviesdiensten verlenen, koeriersbedrijven (in verband met de uitvoering van de bestelling), marketingsystemen (op het gebied van marketingdiensten), systemen voor het verzamelen van meningen over de winkel (alleen als de klant toestemming heeft gegeven).

Afgezien van de hierboven aangegeven gevallen, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan derden of overheidsinstanties in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld op basis van een bevel uitgevaardigd door een overheidsinstantie of een rechtbank), of als we hebben het recht om dit te doen (bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is voor het onderzoeken van criminele activiteiten of om onze rechten bekend te maken en te doen gelden en onze belangen te beschermen).

VI. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Sommige entiteiten waarvan wij de diensten gebruiken, bijvoorbeeld Facebook of Instagram, zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of kunnen Persoonsgegevens buiten de EER verwerken. In een dergelijk geval kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de zogenaamde Derde landen. Deze entiteiten garanderen een hoog niveau van bescherming van Persoonsgegevens door zich onder meer te verbinden gebruik maken van de zogenaamde Standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, in overeenstemming met Art. 46 sectie 2 AVG.

VII. Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies moeten worden opgevat als IT-gegevens die zijn opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Cookies zijn met name tekstbestanden die informatie bevatten die nodig is voor het goed functioneren van websites. Cookies maken het onder meer mogelijk om het apparaat van de Gebruiker te herkennen en de website correct weer te geven in overeenstemming met de individuele voorkeuren van de Gebruiker.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
De website mygift.nl maakt gebruik van cookies om de inhoud van de pagina’s van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker en om het gebruik van websites te optimaliseren. Met deze bestanden kunt u met name het apparaat van de websitegebruiker herkennen en de website correct weergeven, afgestemd op zijn of haar individuele behoeften. De website maakt ook gebruik van cookies om statistieken te maken op basis van verkeersbronnen en om te helpen begrijpen hoe gebruikers de websites van de website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om bewegingen, muisklikken, paginascrollen en teksten die in personalisatieformulieren worden ingevoerd, vast te leggen.

Welke cookies gebruiken we?
De website mygift.nl maakt gebruik van twee soorten cookies:
a) sessie - tijdelijke bestanden die op het apparaat van de gebruiker blijven staan ​​totdat deze de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt,
b) permanent - bestanden die op het apparaat van de Gebruiker blijven staan ​​gedurende een specifieke periode gespecificeerd in de cookieparameters of totdat ze handmatig door de Gebruiker worden verwijderd.
Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies (inclusief functionele cookies) - maken het gebruik mogelijk van diensten die beschikbaar zijn op de website, bijvoorbeeld een correcte weergave van de website van de website. Bovendien kunnen we dankzij deze cookies onze website aanpassen aan de keuzes en voorkeuren van de Gebruikers en deze vervolgens onthouden, zodat onze website wordt weergegeven in overeenstemming met de voorkeuren van de Gebruikers, telkens wanneer ze deze gebruiken. Als de Gebruiker het gebruik van deze cookies niet toestaat, functioneren sommige diensten die op de Website worden aangeboden mogelijk niet correct. Voor het gebruik van cookies die nodig zijn om de website te gebruiken is geen toestemming van de gebruiker vereist.

Statistische/analytische cookies - maken analyse mogelijk van het gedrag en de activiteit van gebruikers, evenals hun kwaliteitsvoorkeuren en geschiktheid van de gebruikte functionaliteiten en geleverde diensten. Wij gebruiken cookies van onze partners (bijvoorbeeld Google Analytics, Hotjar) om bezoeken aan de Websites te tellen, de duur ervan te bepalen en om te bepalen welke functionaliteiten van de Website of onderdelen ervan het meest gebruikt of bezocht werden. De op deze manier verzamelde informatie stelt ons in staat de prestaties van de Websites te analyseren en richtingen te bepalen voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten. De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

Marketingcookies - stellen de gebruiker in staat advertentie-inhoud te ontvangen die is afgestemd op zijn interesses. De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker. Dankzij deze cookies kunnen wij en onze vertrouwde partners (zoals Google, Facebook) de weergegeven inhoud van advertenties, aanbiedingen en kortingen aanpassen aan uw individuele voorkeuren en behoeften. Op basis hiervan wordt een voorspellingsprofiel van uw interesses opgebouwd, zodat de inhoud die op onze website en op sociale media wordt weergegeven interessant voor u is. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunnen we de advertentie-inhoud niet afstemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Cookies handmatig verwijderen/blokkeren:
In veel gevallen staan ​​webbrowsers, d.w.z. software die wordt gebruikt om door websites te bladeren, toe dat cookies standaard/automatisch worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. De Gebruiker kan de instellingen wijzigen om de automatische verwerking van statistische/analytische en marketingcookies te blokkeren of om te informeren telkens wanneer deze op het apparaat van de Gebruiker worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid om cookies te verwijderen, blokkeren en verwerken is beschikbaar in de software-instellingen (webbrowser) die door een bepaalde gebruiker worden gebruikt.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan de Gebruiker mogelijk bepaalde functionaliteiten van onze Website niet gebruiken.

VIII. Rechten van betrokkenen

Elke betrokkene heeft recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdracht en beperking van de gegevensverwerking door de beheerder, evenals het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Iedere betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder. Marketingcookies worden opgeslagen totdat het doel door de beheerder wordt bereikt, maar de gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met behulp van cookies en zijn toestemming intrekken of zijn voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies wijzigen door de browser op de juiste manier te configureren of door de cookie te wissen. geschiedenis en het uitschakelen van cookies in uw browserinstellingen. De methode voor het verwijderen van cookies varieert afhankelijk van de gebruikte webbrowser.

IX. Auteursrecht

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren en/of verspreiden van informatie van de website mygift.nl is in geen enkele vorm toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten, afbeeldingen, evenals de inhoud van de website (behalve de aangegeven elementen) mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, kopie of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van mygift.nl.

X. Slotbepalingen

De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

De actuele tekst van het Privacybeleid is altijd beschikbaar op het volgende adres: https://mygift.nl/privacybeleid

Als individuele bepalingen van het Privacybeleid ongeldig of ineffectief worden geacht, heeft de ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaalde bepaling geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de overige bepalingen. De Beheerder zal zich inspannen om ongeldige of ineffectieve bepalingen te vervangen door een nieuwe, rechtsgeldige bepaling(en).

XI. Toepasselijk recht

Alle rechten, verplichtingen, klachten en contracten, inclusief het Reglement en het Privacybeleid, zijn uitsluitend onderworpen aan de Poolse wetgeving en de wetgeving van de Europese Unie. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 2 september 2021.